DE Cloud VPS CX11

Start från
$7.49 Månadsvis


CPU 1 Virtual Core

RAM 2 GB ECC RAM

Storage 20 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location

DE Cloud VPS CPX11

Start från
$8.49 Månadsvis


CPU 2 Virtual Core

RAM 2 GB ECC RAM

Storage 40 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location

DE Cloud VPS CX21

Start från
$9.90 Månadsvis


CPU 2 Virtual Core

RAM 4 GB ECC RAM

Storage 40 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location

DE Cloud VPS CX31

Start från
$13.90 Månadsvis


CPU 2 Virtual Core

RAM 8 GB ECC RAM

Storage 80 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location

DE Cloud VPS CPX21

Start från
$11.90 Månadsvis


CPU 3 Virtual Core

RAM 4 GB ECC RAM

Storage 80 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location

DE Cloud VPS CPX31

Start från
$17.40 Månadsvis


CPU 4 Virtual Core

RAM 8 GB ECC RAM

Storage 160 GB NVMe SSD

Bandwith 20TB @ 1GBPS

IPv4 1 Dedicated

IPv6 1/64 Dedicated

Support 24/7/365

Location